ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
บทเรียนออนไลน์
แบบทดสอบปลายภาคเรียน รายวิชา การตัดต่อวีดีโอ  รหัสวิชา ง30222


ครูพรชนก  แบบทดสอบกลางภาค รายวิชา การออกแบบเว็บไซด์


ภาคเรียนที่ 1/2561
แบบทดสอบปลายภาค  รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์  มัธยมศึกษาปีที่ 6

devilรายวิชาประวัติศาสตร์ แบบทดสอบจุดประสงค์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1enlightened

smileyแบบทดสอบจุดประสงค์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1surprise


ร่วมโหวต MV เพลง ม.5

แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
บทเรียนออนไลน์  รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รหัสวิชา ง21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายวิชาของครูนารินทร์


รายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558
 รายวิชา การออกแบบเว็บไซด์แบบทดสอบปลายภาคเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
 รายวิชา การงานอาชีพฯ รหัสวิชา ง21101บทเรียน รหัสวิชา ง21101
แบบทดสอบกลางภาคเรียน 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน 
สอบแก้ตัวปลายภาคเรียน** 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายวิชา การงานอาชีพแลเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง21102
 บทเรียน รหัสวิชาง21102 
ใบงาน โปรแกรม Microsoft word
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายวิชา ออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น
รหัสวิชา ง30222
บทเรียนออกแบบเว็บเพจฯ 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน 
แบบทดสอบสอบปลายภาคเรียน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายวิชา ออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รหัสวิชา ง20222
บทเรียนออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบทดสอบกลางเรียน
แบบทดสอบปลายภาคเรียน 2/2558
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายวิชา Google Sketchup
รหัสวิชา ง30228
ครูศุภชัย สมใจ
**แบบทดสอบกลางภาคเรียน
แบบทดสอบปลายภาคเรียน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6