ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
รายวิชาประวัติศาตร์ รหัสวิชา ส21102
ใบงานที่ 2.1.1  เรื่อง  การแบ่งช่วงเวลาสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ใบงานที่ 2.1.2  เรื่อง  การแบ่งช่วงเวลาสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ใบงานที่ 2.1.3  เรื่อง  การแบ่งช่วงเวลาสมัยก่อนประวัติศาสตร์

ิธีการทางประวัติศาสตร์

ลักฐานทางประวัติศาสตร์

ระวัติศาสตร์เอชีย  ตะวันออกเฉียงใต้

ดสอบเก็บคะแนน