ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
บทเรียนภาษา Phython (ไพทอน)

ข้อสอบแก้ตัวกลางภาคเรียน ม.1

รายวิชา วิทยาการคำนวณ  รหัสวิชา ว21104

     ม.1/2 ช่วยผักกาด  แกะ และหมาป่า พายเรือข้ามฝั่ง


ม.1/3

     กิจกรรมฝึกทักษะที่ 1.1

ม.1/1 กิจกรรมฝึกทักษะที่ 1.1บงานที่ 2.1  เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
บงานที่ 2.2.1  เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ใบงานที่ 2.2.2 
เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ใบงานที่ 2.2.3 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

ทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ดสอบเก็บคะแนน

ัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก และไฟฟ้า