ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
รายวิชา วิทยาการคำนวณ  รหัสวิชา ว21104


บงานที่ 2.1  เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
บงานที่ 2.2.1  เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ใบงานที่ 2.2.2 
เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ใบงานที่ 2.2.3 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

ทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ดสอบเก็บคะแนน

ัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก และไฟฟ้า