ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
ใบงานที่ 2.1  เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
บงานที่ 2.2.1  เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ใบงานที่ 2.2.2 
เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ใบงานที่ 2.2.3 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

ทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ดสอบเก็บคะแนน

ัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก และไฟฟ้า