ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ต.ค. 58 ปิดภาคเรียน
กลุ่มงานบริหาร
30 ก.ย. 58 ถึง 01 ต.ค. 58 กรอกผลการเรียนในโปรแกรม ระดับชั้น ม.4-6
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
28 ก.ย. 58 ประกาศผลการสอบปลายภาคทุกระดับชั้น
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
28 ก.ย. 58 ถึง 29 ก.ย. 58 กรอกผลการเรียนในโปรแกรม ระดับชั้น ม.1-3
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
16 ก.ย. 58 ถึง 18 ก.ย. 58 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2558
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
09 ก.ย. 58 ถึง 14 ก.ย. 58 ส่งข้อสอบวัดผลปลายภาค
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
08 ก.ย. 58 ส่งต้นฉบับข้อสอบไปที่วัดผลฯ
งานวัดผลฯ/ครูประจำวิชา
07 ก.ย. 58 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบปลายภาค 1/2558
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
07 ก.ย. 58 ส่งต้นฉบับข้อสอบไปที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูประจำวิชา
02 ก.ย. 58 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค 1/2558
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
01 ก.ย. 58 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 80
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
31 ส.ค. 58 ถึง 04 ก.ย. 58 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ม.2-ม.6 ครั้งที่ 2
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
31 ส.ค. 58 ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 80
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
26 ส.ค. 58 ถึง 28 ส.ค. 58 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
กลุ่มสาระฯ พลศึกษาและสุขศึกษา
12 ส.ค. 58 วันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งชาติ
วันหยุด
11 ส.ค. 58 ถึง 12 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
03 ส.ค. 58 ถึง 07 ก.ค. 58 กำกับนิเทศการจัดการเรียนรู้
กลุ่มงานบริหารและกลุ่มงานวิชาการ
31 ก.ค. 58 วันเข้าพรรษา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
30 ก.ค. 58 วันอาสาฬหบูชา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
29 ก.ค. 58 วันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
21 ก.ค. 58 ส่งแบบ ปพ. 5 ฉบับสมบูรณ์
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
21 ก.ค. 58 ถึง 25 ก.ค. 58 ส่งตรวจ ปพ. 5 บ/ปพ. 5 พ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ