ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ก.ค. 58 ส่งแบบ ปพ. 5 ฉบับสมบูรณ์
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
21 ก.ค. 58 ถึง 25 ก.ค. 58 ส่งตรวจ ปพ. 5 บ/ปพ. 5 พ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
29 ก.ค. 58 วันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
30 ก.ค. 58 วันอาสาฬหบูชา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
31 ก.ค. 58 วันเข้าพรรษา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
03 ส.ค. 58 ถึง 07 ก.ค. 58 กำกับนิเทศการจัดการเรียนรู้
กลุ่มงานบริหารและกลุ่มงานวิชาการ
11 ส.ค. 58 ถึง 12 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ส.ค. 58 วันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งชาติ
วันหยุด
26 ส.ค. 58 ถึง 28 ส.ค. 58 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
กลุ่มสาระฯ พลศึกษาและสุขศึกษา
31 ส.ค. 58 ถึง 04 ก.ย. 58 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ม.2-ม.6 ครั้งที่ 2
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
31 ส.ค. 58 ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 80
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
01 ก.ย. 58 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 80
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
02 ก.ย. 58 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค 1/2558
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
07 ก.ย. 58 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบปลายภาค 1/2558
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
07 ก.ย. 58 ส่งต้นฉบับข้อสอบไปที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูประจำวิชา
08 ก.ย. 58 ส่งต้นฉบับข้อสอบไปที่วัดผลฯ
งานวัดผลฯ/ครูประจำวิชา
09 ก.ย. 58 ถึง 14 ก.ย. 58 ส่งข้อสอบวัดผลปลายภาค
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
16 ก.ย. 58 ถึง 18 ก.ย. 58 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2558
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
28 ก.ย. 58 ประกาศผลการสอบปลายภาคทุกระดับชั้น
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
28 ก.ย. 58 ถึง 29 ก.ย. 58 กรอกผลการเรียนในโปรแกรม ระดับชั้น ม.1-3
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
30 ก.ย. 58 ถึง 01 ต.ค. 58 กรอกผลการเรียนในโปรแกรม ระดับชั้น ม.4-6
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
02 ต.ค. 58 ปิดภาคเรียน
กลุ่มงานบริหาร